Kantoorklachtenregeling

Het kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van de dienstverlening. In het betreffende geval verzoeken we om dan zeker contact op te nemen.

Interne klachtprocedure

  1. Uw klacht zal worden doorgeleid naar mr F.H.J. van Gaal die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
  2. Vervolgens stelt de klachtenfunctionaris de klager in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
  3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de klager tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris. In beginsel zal er binnen vijf werkdagen contact worden opgenomen om tot een oplossing te komen.
  4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht in ieder geval af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
  5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
  6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Klachtregistratie

Het kantoor registreert de klacht met het klachtonderwerp. Het kantoor inventariseert periodiek de klachten en verbetert op basis daarvan interne procedures.

Verwijzing

Indien oplossing van de klacht niet mogelijk is, zal op eerste verzoek schriftelijk kenbaar worden gemaakt welke juridische weg(en) u zou kunnen bewandelen met uw klacht. Dit kan betekenen dat u wordt verwezen naar de Deken van de Nederlandse of de lokale Orde van Advocaten of naar een andere advocaat.