Algemene voorwaarden van VGSA

1. Toepasselijkheid

1.1 Van Gaal Advocatuur (hierna: het kantoor) is de handelsnaam van de in Wijchen gevestigde besloten vennootschap Van Gaal Advocatuur B.V. (kvk nr. 76710211).

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan het kantoor, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht. De opdrachtgever (hierna: cliënt) verklaart door het verstrekken van een opdracht uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en verklaart zich hiermee akkoord.

2. Opdracht

2.1 Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het kantoor, dat als enige opdrachtnemer geldt, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten. Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door het kantoor is aanvaard. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

2.2 Het kantoor is, indien noodzakelijk, vrij vervangingsmogelijkheden voor het optreden in rechte te treffen.

3. Aansprakelijkheid

3.1 Het kantoor heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten die voldoet aan de Verordening op de beroepsaansprakelijkheid van de Nederlandse Orde van Advocaten. ledere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico.

3.2 In geval — om welke reden dan ook — geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de in rekening gebrachte en voldane honoraria met een maximum van €20.000.

3.3 Het kantoor zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal bij de selectie van deze derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever c.q. cliënt. ledere aansprakelijkheid van het kantoor voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.

4. Honorarium en verschotten

4.1 De kosten van uitvoering van de opdracht door het kantoor omvatten het honorarium, de verschotten en de BTW.

4.2 Het honorarium bedraagt het aantal bestede uren vermenigvuldigd met het voor de betreffende opdracht overeengekomen uurtarief (excl. BTW), dan wel een vaste prijs voor de gehele procedure (in één instantie).

4.3 Verschotten zijn de werkelijk gemaakte kosten die het kantoor ten behoeve van de cliënt aan derden voldoet (zoals griffierecht, reis en verblijfkosten, taxatiekosten en deurwaarderskosten). Eventueel te maken reiskosten worden berekend op basis van €0,50 excl. BTW per gereden kilometer. Reistijd wordt berekend op basis van een half uurtarief.

4.4 Wanneer een vaste prijs is afgesproken kan het honorarium worden verhoogd indien de behandeling van de zaak beduidend meer tijd vergt dan redelijkerwijze te voorzien was op basis van de gegevens die het kantoor op het moment van de aanvaarding van de opdracht bekend waren.

4.5 Het kantoor kan de betaling van een voorschot verlangen. Een ontvangen voorschot wordt in beginsel verrekend met de laatste declaratie.

4.6 Wanneer er sprake is van detentie of wanneer het inkomen ligt onder de inkomensen vermogensnormen die door de Minister van Justitie in het kader van de Wet op de Rechtsbijstand zijn vastgesteld, kan er worden opgetreden op basis van een toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand. Een eventueel door de Raad voor Rechtsbijstand vast te stellen eigen bijdrage alsook eventuele verschotten worden in rekening gebracht.

4.7 In geval er wordt opgetreden op basis van een last tot toevoeging zal de Raad voor Rechtsbijstand na het onherroepelijk worden van de strafzaak een inkomens- en vermogenstoets uitvoeren indien er sprake is van een veroordeling én strafoplegging. Deze toets kan ertoe leiden dat de cliënt de door het kantoor van de Raad voor Rechtsbijstand ontvangen vergoeding voor de rechtsbijstand geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen aan de Raad voor Rechtsbijstand. De cliënt kan deze kosten niet terugvorderen van het kantoor.

5. Betaling

5.1 Declaraties dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur, zonder beroep op opschorting of verrekening. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft zijn alle (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd die tenminste 15% van het declaratiebedrag bedragen, met een minimum van €50.

5.2 Indien de opdrachtgever c.q. cliënt meent dat hij niet tot betaling van een bepaald in rekening gebracht honorarium gehouden is, dient hij dit binnen 14 dagen na de desbetreffende factuur schriftelijk en gemotiveerd te laten weten aan het kantoor.

5.3 Indien een declaratie of voorschot niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is het kantoor gerechtigd om de werkzaamheden zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling op te schorten of te staken. Het kantoor is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

6. Archivering

6.1 Binnen het kantoor wordt gestreefd naar een paperless omgeving. Hiermee wordt bedoeld dat stukken hoofdzakelijk digitaal worden bewaard. Gedurende de looptijd van het dossier worden de in het dossier aanwezige originele stukken dan ook aan de cliënt verstrekt.

6.2 Na beëindiging van de werkzaamheden wordt het dossier nog gedurende tenminste zeven jaren bewaard, waarna het het kantoor vrij staat om het dossier te vernietigen. Processtukken die zijn verkregen van een justitiële autoriteit worden na beëindiging van de zaak aan die autoriteit geretourneerd of vernietigd, tenzij cliënt zelf heeft aangegeven deze stukken te willen verkrijgen.

7. Derdengelden

7.1 Het kantoor heeft een overeenkomst gesloten met de Stichting Beheer Derdengelden Van Gaal Advocatuur, welke ten behoeve van het kantoor de voor advocaten verplichte derdenrekening beheert.

7.2 Het kantoor sluit, mede namens de stichting Stichting Derdengelden Van Gaal Advocatuur, iedere aansprakelijkheid uit die het gevolg is van, of op enige wijze in verband staat met het door enige bank niet voldoen aan haar verplichtingen.

7.3 Behoudens schriftelijk bezwaar van de cliënt is het kantoor en de stichting Stichting Beheer Derdengelden Van Gaal Advocatuur gerechtigd om voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met, of aan te (doen) wenden ter betaling van, hetgeen de opdrachtgever aan het kantoor verschuldigd is.

7.4 Over de op de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Van Gaal Advocatuur ontvangen bedragen wordt geen rente vergoed.

8. Gegevens

8.1 Het kantoor zal bij de uitvoering van de opdracht gepaste maatregelen nemen ter waarborging van de vertrouwelijkheid van de cliëntrelatie en voldoet daarmee aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

8.2 Op grond van de AVG is beroepsmatig gebruik van uw gegevens door het kantoor zonder melding toegestaan. Daarnaast zal er van uw gegevens gebruik worden gemaakt bij nieuwe zaken ter controle op eventueel tegenstrijdig belang (met u als cliënt).

8.3 De cliënt gaat akkoord met elektronische gegevensuitwisseling (internet en email) en realiseert zich dat ondanks alle door het kantoor in acht genomen veiligheidsvoorzieningen er geen absolute zekerheid tegen raadpleging door onbevoegden gegeven kan worden.

9. Toepasselijk recht en Geschillen

9.1 Op alle overeenkomsten tussen het kantoor en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit of in verband met een door het kantoor gesloten overeenkomst van opdracht zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland.

9.2 Het kantoor hanteert een kantoorklachtenregeling conform het model van de Nederlandse Orde van Advocaten. In de kantoorklachtenregeling staat opgenomen aan wie de klacht (het geschil) kan worden voorgelegd als de behandeling van de klacht niet tot tevredenheid heeft geleid.