Het correctierecht bij rapportages: onjuistheden aannemelijk maken

In strafprocedures en keuringsonderzoeken van het CBR speelt met enige regelmaat de discussie in hoeverre een betrokkene recht heeft op het laten aanbrengen van correcties op een conceptrapportage. Indien de medisch specialist weigert om bepaalde correcties aan te brengen, wordt hierover soms geklaagd bij de tuchtrechter. De rechtspraak is echter (nog) niet eenduidig.

In een zaak die op 23 oktober 2020 diende bij het Regionaal Tuchtcollege te Zwolle had de psychiater zich op het standpunt gesteld dat het correctierecht slechts kon worden uitgeoefend ten aanzien van feitelijke onjuistheden (bv. verkeerde datum of naam). De psychiater weigerde om een correctie aan te brengen in de verklaring die de onderzochte zou hebben afgelegd tijdens het onderzoek. Volgens het Regionaal Tuchtcollege had de psychiater daarmee een te beperkte opvatting aangelegd over de reikwijdte van het correctierecht. Het correctierecht kon volgens dit tuchtcollege wel degelijk tevens betrekking hebben op de anamnese als deze op onjuiste feiten is gebaseerd. Maar in een uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege te Den Haag van 15 juni 2021 is hierop een verfijning aangebracht in die zin dat het correctierecht niet van toepassing is op informatie die afkomstig is van derden. Het correctierecht houdt “slechts” in dat een betrokkene feitelijke onjuistheden in de van hem persoonlijk afkomstige gegevens mag corrigeren. Daarmee leek de gewenste duidelijkheid te zijn gegeven. Maar in een uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege te Groningen van 5 november 2021 wordt meer ruimte geboden met een verwijzing naar de Beroepscode voor psychologen. “Een psycholoog moet gegevens in de rapportage corrigeren waarvan de cliënt aannemelijk maakt dat ze onjuist zijn. Dit geldt niet voor de bevindingen en conclusies, deze behoren tot de verantwoordelijkheid van de psycholoog.” Vooralsnog lijkt dit de laatste stand van zaken en past deze opvatting bijvoorbeeld ook bij art. 16 AVG: Iemand van wie persoonsgegevens worden verwerkt, kan vragen om een correctie daarvan als hij of zij meent dat die persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn. Er kan alleen geen rectificatie worden verzocht wanneer het gaat om een professionele indruk, mening of conclusie.

Deel dit bericht: